Friday, November 26, 2010

TEXTO: “HANGO SA BIBLIYA – DANIEL 6:1-28” SI DANIEL SA KULUNGAN NG MGA LEON


Daniel 1:1-28

Si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian. Pinili naman niya si Daniel at dalawa pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mangangalaga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan.

Dahil dito, inisip ng Hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya, ang dalawang kasama niyang tagapamahala at at ang mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng Hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya’t sinabi nila, “Wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa kanyang relihiyon.”

Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, “Mabuhay ang Haring Dario! Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, katulong na gobernador at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po’y ipag-utos ninyo na sa loob ng tatlumpung araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sinumang hindi susunod sa utos na ito ay ihahagis sa kulungan ng mga leon, kaya, Mahal na Hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na di mababago kailanman. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario.

Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari, siya’y umuwi. Umakyat sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos tatlong beses maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian.Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, dali-dali siyang isinumbong sa Hari. Ang sabi nila, “Hindi po ba’t naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng tatlumpung araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?”

Sumagot ang Hari, “Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko.

Sinabi nila, ‘Mahal na Hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumalabag sa inyong kautusan at tatlong beses pa po kung manalangin araw-araw.

Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa Hari at sinabi, “Alalahanin ninyo, mahal na Hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia.”

Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, “nawa’y iligtas ka ng Diyos na puinaglilingkuran mo ng buong katapatan.” Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng Hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman.Ang Hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi nakatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw.

Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, “Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay! Iniligtas ka ba Niya sa mga leon?”

Sumagot si Daniel, “Mabuhay ang kanyang Kamahalan! Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam Niyang wala akong kasalanan at nagagawang masama laban sa inyo.”

Dahil dito, labis na nagalak ang Hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya’y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng Hari pati na ang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa lupa ay nilapa na sila ng mga leon.

Pagdating sa palasyo, sinulatan ni haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat:

“Sa lahat ng Kinauukulan: Iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at manantili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ang nagliligtas, gumagawa Siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa.

At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia.

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved