Friday, November 26, 2010

Kita ng Pamahalaan at BuwisKailangan ng pamahalaang magkaroon ng kita upang bayaran ang binibili nitong mga produkto at serbisyo, matustusan ang mga bayaring inililipat at mabayaran ang kanyang pagkakautang kahit na ang pamahalaan ay may mga pag-aari na maaaring pagkunan ng kita, ang mga ito ay hindi sapat upang punan ang kabuuang gugulin ng pamahalaan sa loob ng isang takdang panahon.

Samakatuwid, ang kakayahan ng pamahalaan na makapagbigay ng mga produktong pampubliko at tustusan ang mga guguling pampamahalaan ay nakasalalay sa kakayahan nitong makalikom nang sapat na buwis. Ang buwis ay isang sapilitang kontribusyon (sapagkat itinatadhana ng batas) na kinokolekta ng pamahalaan mula sa mga mamamayan at walang lantaran at tuwirang kapalit na benepisyo sa mga nagbabayad.

Kung gayon, tayong mga mamamayang bahagi ng bansang ito kailangang unawin natin ang napakahalagang papel na ginagampanan ng pagbubuwis sa pagpapatuloy at pagpapaunlad ng ating bansa. Huwag nating ipasok sa ating isipan kung ano ang makukuhang benepisyong pribado sa pgbabayad natin ng buwis. Kung ganito ang ating iisipin, hindi na tayo magbabayad ng buwis at mahahadlangan ang pagsagot sa mga pangunahing layunin ng pamahalaan dahil sa kakulangan ng buwis na ibinabayad. Dapat na tandaan na walang pribadong benepisyong maibibigay sa atin ang mga buwis na ito.

Ito ay para sa kagalingang panlipunan at hindi pang indibidwal. Pasakit man ito sa ating bulsa, ito namay kailangan ng pamahalaan tungo sa matatag na ekonomiya.

0 comments:

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved