Wednesday, November 24, 2010

HIMALA

1. EXT. KALSADA. HIPON.


Tuluyan nang tatakpan ng buwan ang araw at magdidilim sa kalsada. Tarantang matatakbuhan ang mga tao habang nakatingala sa langit. Isang matandang babae ang takot na takot na mapapaupo sa tabi ng kalsada at magdarasal. Kakahol ang mga aso.


MATANDANG BABAE

Diyos ko po, gunaw na yata!


Mula sa pagbabantaysa tindahay’y sisigawan ni Lucio, 33 ang babae.


LUCIO : Hindi iho, eclipse lang ho ‘yan!


Walang damdamin sa mukhang pinagmamasdan ni Elsa ang lahat habang naglalakad. Mahigit beiente si Elsa, maliit lang, katulong sa malaking bahay. Ang lugar ay Cupang, Isang baryo sa Pilipinas na matagal na panahon ding hindi dinaratnan ng ulan, nagbibitak ang mga kalsada’t natutuyo ang mga pananim.


Sa dilim ay makikita ni Elsa sina Lolo Hugo, Bella, at Pilo. Bulag si Lolo Hugo, akay-akay ng pamangking si Bella. Maganda si Bella, Inosente. Si Pilo, magsasaka, ay may 25 na.


LOLO HUGO : Bakit, anong nangyayari?


BELLA : Naku, tiyong, umuwi na tayo, natatakot ako!


PILO : (kay Bella). Ikaw kasi e, ayaw mo pa akong sagutin. Ikaw rin,

baka matapos na ang mundo.


Maglalakad si Elsa at makakasalubong si Sepa, asawa ng magsasaka.


SEPA : Elsa, nakita mo ba sina Nestoy at Intong? Nasa eskwelahan ba?


ELSA : Hindi nakita.


Maglalakad palayo si Elsa. Magpapatuloy ng paghahanap si Sepa.2. EXT. BUROL. HAPON


Sa dilim ay mangangapa si Elsa paakyat sa burol . Humuhugong ang hangin . Madadapa siya. Babangon sana pero may maririnig na bulong.


BOSES NG BABAE : Elsa .


Mapapalingon si Elsa. Parang tumahimik ang lahat, nakikinig din. Nagtatakang tatayo si Elsa. Sa loob ng ilang sandali’y wala siyang makikita. Hahakbang siya palapit sa tuyong-tuyo’t walang dahong punongkahoy sa tuktok ng burol.


Noon niya makikita ang kung anuman ‘yun. Parang nauupos na kandilang mapapaluhod siya at maninigas ang katawan, tatapon ang ulo papunta sa likod habang nakatingalang parang mababakli ang leeg, hindi kukurap ang mga mata, sa dilim ay nagnininging ang mukhang akala mo’y sinisikatan ng araw.3. NT. SALA. BAHAY NINA ELSA.GABI


Minamasahe ni Elsa si Aling Saling ang ina niya. May malalim na iniisip si Elsa. Sa altar ay may nakasinding kandila sa imahen ng birhen.


ALING SALING : Munting kumibot ang lupa’y natatakot na agad silang baka gunaw. Kung bakit naman naniniwala pa rin silang ang lugar na itoy isinumpa. Sabagay naniwala din ako n’ong una pero ngayon , ewan ko. Baka me mga lugar alagang bihirang datnan ng ulan, Hoy, Elsa, nakikinig ka ba?


ELSA : Opo.


ALING SALING : Lagi kang wala sa sarili. Gaya kanina. Pinapunta kita kina

Lucio’y nakalimutan mo. Lagi kang nasa burol. Ilang taon ka na ba?


ELSA : Beinte – kuwatro po.


ALING SALING : Di kita laging mababantayan. Dapat mag-asawa ka na.


ELSA : Wala naman pong manliligaw sa ‘kin e.


ALING SALING : Me anak ‘yung isa kong kumpare sa ibayo. Binata pa.


ELSA : Inay, me ipagtatapat po ako sa inyo.


ALING SALING : Baka sabihin nila’y mag-ina tayong matandang dalaga. Di

kita inampon para gumaya lang sa ‘kin.


ELSA : Nakita ko po ang Mahal na Birhen.


Mapapatingin si Aling Saling.


ELSA : Sa burol po. Kanina habang may eclipse. Nakaputing damit

po siya. May belong asul. May sugat sa dibdib. Umiiyak po siya at saka nawala.


Mapupuno ng ligalig at –aalala ang mukha ni Aling Saling.


ELSA : (Manlulumo). Ayaw po kayong manila sa akin?


Bubuntunghininga si Aling Saling.4. INT. BAHAY NINA ELSA.HAPON.


Muling babagsak ang pamalong hawak-hawak ng arbularyo. Tatama sa nakahubad na likod ni Elsang nakadapa sa katre. Sa halip mapangiwi sa sakit ay titigas ang mukha niya.


Nag –aalanglang nakatingin Sa tabi si Aling Saling, akala mo’y siya ang pinapalo. Hindi nakatingin si Chayong, kaibigan ni Elsa. Nakatayo lang si Mrs. Alba, amo ni Elsa.


Muling hahataw ang pamalo. Lalong titigas ang mukha ni Elsa. Humihingal na titigil ang arbularyo.


ARBULARYO : (kay Aling Saling). Talagang matigas ang espiritu. Kailangan

pa nating maghintay nang ilang araw. Tsaka n’yo na lang siya ibalik sa ‘kin.


Lalapit ang kamera sa mukha ng nakadapang si Elsa. Naroroon pa rin ang tigas.


5. EXT. BUROL UMAGA.


Kakanta-kantang papunta si Baldo sa bukit. Mapapatigil. Makikita si Elsa sa burol, nakaluhod sa harap ng tuyong punongkahoy, naninigas ang nakatapong ulo sa likod, walang kagalaw – galaw.


Humuhugong ang hangin.


Nagtatakang lalapit si Baldo at nabibigla.


May sugat sa magkabilang bisig si Elsa pero parang walang nararamdamang sakit.


BALDO : Elsa? Elsa?


Di gagalaw si Elsa. Yuyugyuin ni Baldo sa mga balikat.


BALDO : Elsa!


Matagal bago magmumulat ng mga mata si Elsa. Pero parang wala ang nakikita. Bubukas ang mga kamay niya . May sugat siya sa mga palad.
6. EXT. INT. KUMBENTO. GABI


Sa labas ng kumbento’y palakad-lakad na naghihintay sina baldo. Aling Saling. Mrs. Alba at Chayong. Pabulong na nagrorosaryo si Chayong.


MRS. ALBA : Kaya pala lagi siyang malilimutan ngayon.


CUT TO : Sa loob ng silid ay nakaupong magkaharap sina Elsa at ang

pari. Parang inquisition ang nangyayari. Walang simpatiya ang pari kay Elsa.


Matatag at walang damdamin si Elsa. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ng nakatayong imahen ng Birhen. Hindi tumitingin ditto si Elsa.


PARI : Kung minsa’y nagpapanggap ang demonyo. Nakikilala siya

bilang isang hayop, o kaya’y isang angel, o kaya’y isa sa tatlong persona.


Di kikibo si Elsa.


PARI : (ituturo ang imahen). Ganito ba ng nakita mo?


ELSA : Opo, pero meron po siyang sugat sa dibdib. Para pong

tama ng baril.


PARI : Me baril na ba nong unang panahon?


ELSA : Ewan ko po.


PARI : E papaano mo nakita e may eclipse?


ELSA : May liwanag pong nanggagaling sa kanya. Para po siyang nabibihisan ng araw.


PARI : Nakausap mo siya?


ELSA : Noong una po’y nagpapakita lang siya, umiiyak, at saka nawawala. Pero nitong huli’y nagsasalita na siya.


PARI : Bakit daw siya umiiyak?


ELSA : Sabi po niya’y di mo ako mapapangiti, Ineng, maraming

kasalanan ang tao.


PARI : Sa kanya mo ba nakuha ang mga sugat mo?


ELSA : Ewan ko po, pero sabi po niya, kung magpapakabait daw

po lahat ng mga tagarito, Isang araw ay mawawala ang sumpa.


PARI : Naniniwala ka na isinumpa ang baryong ito?


ELSA : Iyan po ang kuwento ng matatanda. (titigil, mapapatingala sa

imahen). At ang sabi din po niya, darating daw po ang araw at lalapit daw po sa akin lahat ng may sakit at manggagamot daw po ako. Hindi lang daw po sugat ng katawan kundi pati’y ‘yung sagot ng mga kaluluwa.


PARI : Lagi kang tinutukso ng mga tao dito bilang putok sa buho.

Di sasagot si Elsa.


PARI : At noong araw na nakita mo ang Birhen ay nakagalitan ka

daw ni Mrs. Alba.


ELSA : Lagi naman po niyang ginagawa ‘yun e.


PARI : May sama ka ba ng loob sa mga tao dito, Elsa?


ELSA : (titingin ng tuwid sa pari). Di po ako nagbubulaan Padre.


PARI : Hindi ako naniniwala sa mga milagro. Ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng milagro para lang mapagtakpan ang pagkukulang sa pananampalataya ng mga tao.


ELSA : Totoo po ang nakita ko.7. INT. KUWARTO. BAHAY NINA ELSA. GABI


Sa sahig ay nakahiga na para matulog si Elsa. Nakaupo sa tabi ang nag-aalalang si Aling Saling.


ALING SALING : Baka pagtawanan ka ng mga tao. Kung anu-ano kasing iniisip mo. Baka matanggal tayo sa trabaho kay Mrs. Alba. Mahirap lang tayo, Elsa. Baka madagdagan pa ang problema natin.


ELSA : Totoo po ang sinasabi ko, Inay.


ALING SALING : Nagsisi ako. Pinabayaan kita n’ong maliit ka pa. Kung anu-anong kuwento ang iniimbento mo noon, na pinaniniwalaan ko. Minsan sinabi mong me kalaro kang angel. Gusto kitang pigilin noon pero lungkot na lungkot ka. Lagi kang kinakantiyawang putok ang baho ng mga kalaro mo. Napulot lang daw kita sa burol. Inampon lang daw kita dahil sa tumatandang dalaga ako’t kailangan kong libangan. Lagi kang nag-iisa. Kaya pinayagan kita sa mga laro mo. Sabi ko’y bata ka pa, lilipas din. At lumipas nga. Hanggang kahapon. Akala ko’y lumipas na.


8. INT. KUWARTO. BAHAY NINA ELSA. MADALING ARAW.


Magigising si Aling Saling. Mapapansing wala si Elsa sa higaan. Mapapabalikwas ng bangon.


9. EXT. KALSADA. UMAGA.


Sagsag sa kalsada sina Aling Saling, Chayong at Baldo.


CHAYONG : Baka ho nasa burol.10. EXT. BUROL. UMAGA


Mapapatigil sina Aling Saling, Chayong at Baldo. Nakaluhod si Elsa sa harap ng punongkahoy na pinagpakitaan sa kanya ng Birhen. Mapapatingin ito sa kanila, walang damdamin sa mukha. Susugurin nila ito at mapapatigil sila sa pagtataka. Wala na ang mga sugat sa katawan ni Elsa.


CHAYONG : Susmaryosep!


TAGABARYO : Off – camera). Baldo! Baldo!


Tumatakbong lalapit ang isang tagabaryo.


TAGABARYO : Baldo, ‘yung bisita mong taga-Maynila, ‘yung tiningnan ni Elsa, nawala na raw ang sakit niya! Gumaling na daw siya!


Magkakatinginan sina Chayong at Baldo, at Aling Saling. Parang hinigop na mapapaluhod si Chayong sa harap ni Elsa. Mapapatingin lang sa kanya si Elsa. Di malaman ni Baldo kung aalis para tingnan ang kaibigan niya, o luluhod kay Elsa. Mapapaluhod siya sabay kabig paluhod din sa tagabaryo.


Maiiwang mag-isang nakatayo si Aling Saling. Naglalaban sa mukha ang iniisip at nararamdaman. Mapapatingin sa kaya si Elsa. Bubukas ang bibig ni Aling Salin at may lalabas na tunog na di maintindihan. Habang nagtatalo pa rin sa mukha ang halu-halong damdamin ng pagtataka, pagkapahiya’t pagmamahal sa anak ay mapapaluhod na rin siya. Walang damdaming nakatutok lang ang mga mata ni Elsa sa mga nakaluhod sa kanyang harapan.


11. EXT. TINDAHAN NI LUCIO. HAPON.


Naghuhuntahan sina Lucio, mga lalaking tagabaryo’t isang matandang babae.


LUCIO : E ‘yang si Baldo dating sepulturero ‘yan kaya mahilig

magpapaniwala sa mga himala.


LALAKI 1 : Di na raw sumusumpong ang sakit niya sa atay E.


LALAKI 2 : At amoy sampagita na daw ang buong kabahayan nina Elsa!


LALAKI 3 : E sobra na kasi ang kasalanan ng tao kaya nakikialam na

ang birhen!MATANDANG BABAE : Baka mawala na ang sumpa sa Cupang. Magdodoble ‘yan e di umuulan ! (Mapapansin ang paring nagdaraan). Aba si Padre, Padre, daan ho muna kayo!


PARI : (lalapit). Magandang hapon sa inyong lahat.


LUCIO : Padre, anong palagay n’yo sa himala?


PARI : Aba’y kailangang hintayin natin ang pasiya ng ating Obispo. Samantala’y hindi pwedeng kunsintihin ng simbahan ang mga nangyayari.


Magkakatinginan sina Lucio.


LUCIO : Tama


12. INT. SALA. BAHAY NINA ELSA. UMAGA.


Itataas ni Elsa ang mga kamay at marahang hahagurin ang mga mata ni Lolo Hugo. Umaasang nakatingin sina Bella, Chayong, Aling Saling, Sepa at Baldo. Ginagaya ni Chayong bawat galaw ng kamay ni Elsa.


13. INT.SALA.BAHAY NINA ELSA. UMAGA.


Kakatapos lang nilang bihisan nang putting-puti si Elsa.


CHAYONG : Kasya pala sa’yo. Damit ‘yan pinsan kong nagmamadre.


Lalakad sila para umalis. Sa altar, ang Imahen ng Birhen ay may nakasabit nang mga bulaklak at nakasinding kandila.

14. INT. KALSADA.UMAGA.


Para silang munting prusisyon sa kalsada. Si Elsa kasunod sina Aling Saling, Chayong, Baldo at Sepa. Daraan sa tapat ng tindahan ni Lucio. Papaswitan sila nito.


LUCIO : Baldo, pagbutihin mo! Baka maawa sa’yo ang Mahal na Birhen at pagkalooban ka ng asawa.


Hindi siya papansinin nina Baldo.


15. EXT. BUROL. UMAGA


Mula sa point of view ng burol ay maliliit na hugis sina Elsa, Aling Saling, Baldo, Chayong at Sepa paakyat. Maririnig ang ilang boses.


NESTOY : Baka ditto! Baka nagtatago lang dito! O baka naman d’yan sa kabilang puno!


INTONG : H’wag kang maingay! Baka matakot lumabas!


Makikita sina Igmeng Bugaw, Nestoy, Intong at isa pang bata, Iniinspeksiyon ang punongkahoy na nilalabasan ng Birhen. May dala-dala pang flashlight si Igmeng Bugaw.


SEPA : Anong ginagawa n’yo d’yan! (susugod)


NESTOY : (lalapit) Tinitingnan lang po namin kung saan lumalabas

‘yung Birhen!


SEPA : (mapapanguros). Mga walang sampalataya! Halikayo rito!


BALDO : Kailangang pabakuran natin ang lugar na ‘to at nang di

inuusyoso!


Luluhod para magdasal sina Aling Saling, Chayong, Sepa at Baldo. Mapapatingin sa kanila si Igmeng Bugaw, saka para di kasaling lalayo ito.


16. EXT. BAHAY NINA ELSA.HAPON


Nakatingin lahat sina Mrs. Alba, Aling Saling, Sepa, Chayong, Baldo, ilang deboto at pasyente mula sa Cupang at kalapit – baryo. Isang pasyente ang ihaharap ni Baldo kay Elsa.


ELSA : Anong nararamdaman n’yo?


PASYENTE : Naipitan ako ng ugat sa leeg.


Mamasahehin ni Elsa Ang leeg ng pasyente. Patuloy na pinag-aaralan at ginagawa ni chayong bawat gawin ni Elsa. May naglalaro sa isipan ni Mrs. Alba habang nag-oobserba. Dudungaw siya sa labas at makikita ang nagdaratingang marami pang pasyente.


Hihilahin ni Mrs. Alba si Aling Saling sa kabilang kuwarto at bubulungan.


MRS. ALBA : Saling, maski di mo na mabayaran ang utang mo sa ‘kin. Hindi mo na rin kailangang manilbihan sa akin.


Magtataka si Aling Saling.


MRS. ALBA : (aabutan ng pera si Aling Saling). Eto, Tanggapin mo, Sige, kunin mo, kunin mo.


Babaling sa sala si Mrs. Alba at tatawag.


MRS. ALMA : Chayong …. Ikaw … Baldo … Sepa!


Lalapit ang mga tinawag.


MRS. ALBA : Kailangang mag-organisa tayo. At magiging trabaho natin ay

tulungan at bantayan si Elsa. Maraming magpapanggap diyan pero mga alagad ng demonyo. Kagaya niyang si Igmeng Bugaw.


17. INT. KAPILYA.UMAGA.


Nagsesermon ang pari.


PARI : Ang Diyos ba ay mapagparusang lagging naghihiganti sa atin tuwing tayo’y nagkakamali? O siya ba’y isang multo lamang, aparisyon o ilusyon? Maraming katanungan sa ‘ting dibdib.


Patatahimikin ng ina pinapasusong anak.


PARI : Ano ang mangyayari kung magiging napakadali ng mga himala? Magugulo ang kaayusan. Maski sino ay maaaring magsabing sugo siya ng ating panginoong Diyos. SA Halip na magbubukas ng ating mga mata, ang relihiyon ay magsisilbing tagabulag.18. INT. BAHAY NINA CHAYONG. GABI.


Kakawala sa pagkakahalik ni Pilo si Chayong at humihingal na babangon. Nasa ilalim sil ng bahay, sa may tangkal ng bahoy.


CHAYONG : H’wag, Pilo! Natatakot ako.PILO : Ba’t ka natatakot, ako lang ‘to di ba mahal mo ako? Chayong, mapapanis tayo!


CHAYONG : Alam mo namang gusto kong malinis ako bago tayo makasal

Yun lang ang maibigay ko sa yo.


PILO : (pilit uling yayakapin si Chayong). Ngayon mo na ibigay Chayong .


CHAYONG : (iiwas). Ba’t ako pa ang nagustuhan mo? Marami ka namang girlfriend a.


PILO : Wala naman A! (muling magtatangkang hagkan si Chayong. Sige na, Chayong…


CHAYONG : H’wag, Pilo …. H’wag!


Hinahabol ang hiningang makakawala si Chayong at tatayo.


CHAYONG : Talaga namang marami kang girlfriend a. pati nga Si Elsa niligawan mo n’on!


PILO : Lahat ng babae kaya kong ligawan, pero si Elsa hindi.


CHAYONG : Bakit?


PILO : Ewan ko. Parang hindi siya babae e. Parang hindi siya tao. Kelan ba tayo pakakasal?


CHAYONG : Nakausap ko na si Elsa, Pilo.


PILO : (mawawalan ng gana) Lahat ba namang gagawin mo’y ikinukunsulta mo pa ke Elsa?


CHAYONG : Alam niya ang lahat


PILO : Ano siya, salamangkero?


CHAYONG : Natatakot akong pakasal, Pilo. Baka di ko maibigay sa ‘yo ang gusto mo.


PILO : Tuturuan kita.


Magtatangka uli si Pilong yakapin si Chayong pero tuluyang iiwas at aalis ito. Maiiwan si Pilo.


Sa lababo buong diing kinukuskos ni Chayong ng sabon ang mga labing hinagkan ni Pilo. Darating si Narding, kapatid niya. May 24 na ito nakaunipormeng konduktor.

4 comments:

Anonymous said...

bat putol?

Anonymous said...

kasi ho bahagi lang ang teksto na kailangan hindi yung buong himala.

Camille San Jose Ayosa on March 12, 2012 at 5:56 AM said...

tamaaa :D galing

Anonymous said...

mas maganda sana pg buo...=(

@gurlovesongs

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved