Wednesday, December 16, 2009

Suring Pelikula(ITALY(I trust and love YOU)


ITALY(I trust and love YOU)I.DireksyonSa Direksyon ni Mark A. Reyes isang director na hindi gaanong sikat. Ngunit nabigyan niyang direksyon ang pelikulang ito. Hindi nga lamang makatotohanan ang mga nangyari dito. Ngunit pangkaraniwan lamang at hindi natural ang istorya nito. Nabigyan naman ito ng buhay ng derektor kahit papaano.II.Istoryang PampelikulaIsang babaeng naghahanap ng trabaho at the same time naghahanap din ng lalaki iibigin niya. Nagpahula ito at ang sabi ng manghuhula ay ang name daw nito ay P.I.G, at may balat ito sa pwet. At nakapagtrabaho siya sa Italy at di pinalad na makahanap ng makatutuluyan. Pagkabalik niyang pilipinas ay doon niya nakita ang kanyang mamahalin at lahat naman ng sign ng manghuhula ay tumugma.III. Pagganap

Name Pangalan


Played by Pinatugtog sa pamamagitan ng


Summary Buod ng


Occupation Occupation


Destiny Pinlac Destiny Pinlac


Jolina Magdangal Jolina Magdangal


A hopeless romantic who works as a chambermaid at the ship. Isang walang pag-asa romantikong taong gumagawa bilang isang kamarera sa barko. Finding the right man is her fervent wish but things didn’t end up too well for her. Paghahanap ng mga karapatan ng tao ay ang kanyang taimtim na gusto ngunit mga bagay-bagay ay hindi katapusan masyadong up nang maayos para sa kanya.


Chambermaid Kamarera


Stella Sembrano Stella Sembrano


Rufa Mae Quinto Rufa Mae Quinto


Who practically surrendered her fate at sea. Sino ang tunay surrendered ang kanyang kapalaran sa dagat. She is the cruise’s lounge singer who patiently waits for the perfect man, not unlike her father and past boyfriends who abandoned her. Siya ay pahingahan mang-aawit ang paglalakbay-dagat ay na matiyagang hihintayin para sa mga perpektong tao, hindi iba ang kanyang ama at past boyfriends na ang nag-abanduna sa kanya.


Lounge singer Lounge mang-aawit


Paolo Guzman Paolo Guzman


Dennis Trillo Dennis Trillo


He joined the cruise to fill up the missing pieces of a woman in his past that keeps haunting him. Sumali siya sa paglalakbay-dagat upang punan ang nawawalang piraso ng isang babae sa kanyang nakalipas na mapigil ang kalagim-lagim sa kanya.


Businessman Negosyante


Lovely Mercado Lovely Mercado


Eugene Domingo Eugene Domingo


A senior housekeeper who believes it is never too late to find true and everlasting love. Isang Senior tagapangalaga ng bahay na naniniwala na ito ay hindi pa huli upang mahanap ang tunay at walang hanggang pag-ibig. With two failed attempts to tie the knot, Lovely holds the key in connecting Paolo with the woman in his past. Sa dalawang Nabigo ang pagtatangka upang itali ang ibuhol, Lovely humahawak ng susi sa pagkonekta Paolo na may babae sa kanyang nakaraan.


Senior Housekeeper Senior tagapangalaga ng bahay


Phoebe Villaroso Pibi Villaroso


Rhian Ramos Rhian Ramos


A brat who lavishly does whatever she wants. Isang bata na lavishly ang anumang nais niya. Contrary to her rebellious character, she falls for the plain-looking cabin crew while on board the cruise. Labag sa kanyang mapanghimagsik na karakter, siya falls para sa plain-looking cabin crew habang nakasakay sa paglalakbay-dagat.


Heiress Babaing tagapagmana


Nathan Reyes Nathan Reyes


Mark Herras Mark Herras


Orphaned at a young age, he has to work for his family and ends up as a member of the cruise’s cabin crew. Naulila sa isang batang edad, siya ay na magtrabaho para sa kanyang pamilya at natatapos up bilang isang miyembro ng cabin crew sa paglalayag’s. Coincidentally, he stumbles upon Phoebe and unexpectedly falls in love with her. Coincidentally, siya stumbles upon Pibi at inaasahan babagsak sa pag-ibig sa kanya. The bitter pill of their love affair is that they are separated by two different worlds. Ang mapait na tableta ng kanilang pag-iibigan ay na sila ay paghiwalayin ng dalawang magkaibang mundo.


Cabin Crew Cabin Crew


III.SinematograpiyaAnggulo- maganda ang pagkakakuha ng mga anggulo ng camera kahit na nasa barko pa ito maganda naman ang kinalabasan.


Kulay- maayos naman at maganda ang mga kulay nito.


Kasuotan- maganda ang mga kasuotang ginamit may bungga at karamihan ay pormal.


Ilaw- maganda at nasa ayos ang mga ilaw nito naging malinaw ang pelikula.IV.Disenyong PamproduksyonAng disenyong pamproduksyon ng pelikulang ito ay sobrang pinagkagastusan dahil sa mga mga lugar na pinuntahan sa ITALY at ginanap karamihan ng eksena nito sa isang cruise kaya hindi mapapagkailang maganda at romantic ang kanilang set. Tumugma naman ang ibang eksena nito ngunit ang ibang eksena nito ay hindi gaanong tumugma sa disenyong pamproduksyon nito.V.EditingMaayos at simple lang ang editing nito. Puro natural lamang ang mga pinakita katulad na lamang ang mga tanawin sa Italy at iba pang kontinente.VI.Musikal IskoringMaganda at nakakatuwa ang mga tunog na ginamit dito. Karamihan ng kanta dito ay leap sink lamang.VII.Paglapat ng TunogAng paglapat ng tunog dito ay medyo wala sa ayos ngunit tumugma naman ito sa pelikula at sa mga biro na inaarte ng mga artista.IX. BuodDestiny. Destiny. Is it beyond our control? Ay ito na lampas sa aming kontrol? Or do we make our own? O gawin naming gawin ang aming mga sarili? These questions and other musings about the past and the future set the tone as we sail into the year’s most anticipated film about love and life. Mga tanong na ito at iba pang musings tungkol sa mga nakalipas at sa hinaharap ang mga set ang tono ng layag namin sa pinaka-anticipated pelikula ng taon ang tungkol sa pag-ibig at buhay.


Six people are brought together on a seven-day cruise that will change their lives forever. Anim na tao ay nagdala ng sama-sama sa isang pitong-araw na paglalakbay-dagat ay magbabago ang kanilang buhay magpakailan man.


A hopeless romantic ( Jolina Magdangal ) searches for the right man for her, while dreaming of becoming a singer. Isang walang pag-asa romantikong (Jolina Magdangal) paghahanap para sa karapatan ng tao para sa kanya, habang ang pangangarap na mawalan ng isang mang-aawit.


A successful businessman ( Dennis Trillo ) searches for the truth about a woman from his past. Ang isang matagumpay na negosyante (Dennis Trillo) paghahanap para sa katotohanan tungkol sa isang babae na mula sa kanyang nakalipas.


A senior housekeeper ( Eugene Domingo ) finds out that it is never too late to find true love. Isang Senior taong bahay (Eugene Domingo) hahanap out na ito ay hindi pa huli upang mahanap ang tunay na pag-ibig.


A young waiter ( Mark Herras ) finds the woman of his dreams, but she is beyond his reach. Isang batang tagapagsilbi (Mark Herras) nakakahanap ng mga babae ng kanyang mga dreams, ngunit siya ay lampas sa kanyang maabot.


A young brat ( Rhian Ramos ) finds out that love does not have to be as complicated as her love-hate relationship with her mother. Isang batang bata (Rhian Ramos) ay nagpasiya na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging kumplikado na ang kanyang pag-galit na relasyon sa kanyang ina.


And a sexy lounge singer ( Rufa Mae Quinto ) searches for the perfect man who will keep his promises and who will never leave her. At ang isang sexy aawit sa silid-pahingahan (Rufa Mae Quinto) na paghahanap para sa mga perpektong tao na panatilihin ang kanyang mga pangako at kung sino ay hindi kailan man iwan sa kanya.


This comedy-romance-drama-musical will make you swoon, cry, laugh, and fall in love all over again. Ito comedy-pagmamahalan-drama-musikal ay gagawin mo paghihimatay, sigaw, tawa, at mahulog sa pag-ibig ang lahat ng higit sa muli. While it takes you to three continents around the world (Asia, Africa, and Europe), it is nevertheless an intimate film about searching for love, following your dreams, and making your own destiny. Habang ito ay magdadala sa iyo sa tatlong kontinente sa buong mundo (Asya, Aprika, at Europa), ito ay gayon pa man matalik na kaibigan ng isang pelikula tungkol sa mga naghahanap ng pag-ibig, ang mga sumusunod ang iyong dreams, at paggawa ng iyong sariling tadhana.


Sa bandang huli ay natupad naman ang kanilang mga pangarap.X. Aral O mensahe


ang tadhana ay hindi natin makokontrol. Ngunit tayo ang gumagawa ng ating tadhana”


1 comments:

Anonymous said...

TAMA!!ganda ng mensahe

Post a Comment

Followers


 

Filipino Corner. Copyright 2014 All Rights Reserved